Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty PRH:ssa 11.2.2009 / Y-tunnus 2227365-9

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pernjärven vesistön suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Salon kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesistönsuojelua, muuta luonnonsuojelua ja maisemanhoitoa Salon kaupungissa olevien Pernjärven ja Kyynäräjärven, Pernjoenjärven sekä näiden laskujokien ja valuma-alueiden alueilla (= Pernjärven vesistö). Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan raha-avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, myydä alan julkaisuja sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja juhlia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii puolueettomana ja voittoa tavoittelemattomana yhteistyöelimenä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille
 • kokoaa saatavissa olevia tietoja järvistä ja niiden valuma-alueista sekä niiden tilaan vaikuttavista tekijöistä
 • harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa edellä mainittujen tietojen tunnetuksi tekemiseksi
 • pyrkii vaikuttamaan vireillä oleviin maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja –hankkeisiin siten, että ympäristönsuojelunäkökohdat tulevat riittävässä määrin huomioiduiksi
 • tekee esityksiä ja aloitteita ja toimii vesistöihin liittyvien epäkohtien korjaamiseksi
 • seuraa vesistöihin liittyvien epäkohtien poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista ja toteutumista
 • ylläpitää yhteyttä viranomaisiin ja järjestöihin
 • järjestää tapaamisia jäsenistönsä kesken
 • harjoittaa muuta samantapaista toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön ja oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä hakemuksen perusteella henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestä henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena perättäisenä tilikautena. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa mahdollisimman tasaisesti Pernjärven vesistön vesi- ja ranta-alueiden omistajia, asukkaita ja kesäasukkaita. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kolmen vuosikokouksen väliseksi ajaksi (= kaksi vuotta). Jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen siihen määräämä henkilö yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja, jotka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosikokouksien väliseksi ajaksi kerrallaan. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella henkilöjäsenellä ja varsinaisena jäsenenä olevalla yhteisöllä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Myös kunniajäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.