Vesistön tila ja tutkimustuloksia

Tuloksia 2023 syyskuulta

Syyskuussa 2023 yhdistys otti näytteitä vesistöstä suurimpien laskuojien suulta. Näytteet otettiin veden pinnalta, joten pohjavedessä esimerkiksi fosforin ja typen pitoisuus voi olla näytteitä suurempi. Vesi on tosin yleensä jo syyskuussa sekoittuneempaa kuin elokuussa tai alkukeväästä, joten näytteitä tarvitaan lisää tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on näytteenottopaikat-1024x560.png
Näytteidenottopaikat merkitty tähdellä. Punaiset viivat kuvaavat merkittäviä laskuojia.

Näytteistä selvisi, että järveen virtaa hyvin ravinteikasta vettä. Etenkin suurten hakkuuaukeiden ja peltoalueiden läpi kulkevat ojat tuovat tullessaan ravinteikasta vettä, joka puolestaan kasvattaa järven ravinnekuormaa. Sekä kiintoaineen, fosforin että kokonaistypen määrät kertoivat ravinteikkaasta ja humuspitoisesta vedestä.

Lisää näistä tuloksista täällä: https://pernjarvenvesisto.fi/uncategorized/naytteita-vesistosta/

Vesistön tila ja tutkimustuloksia

Vedenlaatuseurannan päätarkoituksena on Pernjärven kloridipitoisuuden kehittymisen seuranta. Näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa (lopputalvella ja loppukesällä) moottoritiesillan kupeesta Pernjärven havaintopaikasta Pern1 metrin syvyydeltä.

Järven valuma-alue on suurimmaksi osaksi kallioista metsämaata. Suurimmat yhtenäiset peltoalueet löytyvät järven koillis-, kaakkois- ja eteläpuolilta. Keskisyvyydeltään vajaa parimetrinen järvi on luokiteltu pintavesityypiltään runsasravinteiseksi.

Kloridille tai natriumille ei ole asetettu pintavedessä raja-arvoja, mutta ne voivat silti vaikuttaa vesistöön ja sen eliöstöön haitallisesti. Pernjärven mittaustasot eivät ole hälyyttäviä verrattuna talousveden ja pohjaveden raja-arvoihin, mutta tilannetta pidetään tarkasti silmällä.


Näkyvyys

Pernjärven havaintopaikan Pern1 näkösyvyys on vuosien 2006-2021 aikana tehtyjen mittausten perusteella vaihdellut välillä 0,2-1,1 m. Näkösyvyyden kehittymisessä ei ole nähtävissä selkeää suuntaa.

Sähköjohtavuus

Vedessä olevien epäorgaanisten suolojen määrää mittaava sähkönjohtavuus on Pernjärvessä luontaisesti pieni. Mittaustuloksissa on pari ”piikkiä”, jotka ajoittuvat moottoritietyömaan aikaan. Tien rakentamisen aikana tehtyjen mittausten keskiarvo oli 5,7 mS/m, tien valmistumisen jälkeen tehtyjen mittausten keskiarvo on 7,4 mS/m. Vuoden 2021.

Kloridi ja natrium

Kloridi ja natrium ovat aineita, jotka kasvattavat sähkönjohtavuutta, jos niiden pitoisuudet vesistössä kasvavat. Moottoritien käyttöönotto nosti sekä kloridi- että natriumpitoisuuksia Pernjärven havaintopaikalla 1. Sekä kloridin että natriumin osalta vuoden 2021 tulokset vastaavat moottoritien valmistumisen jälkeistä, kohonnutta tasoa.