Näytteitä vesistöstä

Syyskuussa 2023 yhdistys otti näytteitä vesistöstä suurimpien laskuojien suulta. Näytteet otettiin veden pinnalta, joten pohjavedessä esimerkiksi fosforin ja typen pitoisuus voi olla näytteitä suurempi. Vesi on tosin yleensä jo syyskuussa sekoittuneempaa kuin elokuussa tai alkukeväästä, joten näytteitä tarvitaan lisää tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.

Näytteidenottopaikat merkitty tähdellä. Punaiset viivat kuvaavat merkittäviä laskuojia.

Näytteistä selvisi, että järveen virtaa hyvin ravinteikasta vettä. Etenkin suurten hakkuuaukeiden ja peltoalueiden läpi kulkevat ojat tuovat tullessaan ravinteikasta vettä, joka puolestaan kasvattaa järven ravinnekuormaa.

Näytteissä mitattiin kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen määrää. Uimarannalta otettiin Enterokokki ja E. coli -näytteet. Uimarannan vesi havaittiin bakteeripitoisuudeltaan puhtaaksi.

Kiintoaineen määrä oli kaikissa muissa näytepisteissä 8,2-12 mg/l eli hiukan sameaa, mutta aivan Pernjärven pohjoisimmassa näytteenottopaikassa sameampaa, 16 mg/l. Kiintoaineiden määrää lisäävät jätevesikuormitus, eroosion kuljettama aines sekä näytteessä esiintyvä biomassa (esim. levät).

Kokonaisfosforin määrä vaihteli kolmella näytteenottopisteellä 39-56 µg/l välillä. Eniten fosforia esiintyi järven pohjoispäästä ja Pernjoesta otetuissa näytteissä. Fosfori määrittää vahvasti levien määrää vedessä ja on keskeinen järven rehevyyden mittari. Näiden pitoisuuksien perusteella vesistö luokiteltaisiin reheväksi tai erittäin reheväksi.

Kokonaistypen määrä oli kaikissa näytteissä huolestuttavan korkea. Se vaihteli 670-820 µg/l välillä . Vesi on siis melko humuspitoista, Typpeä päätyy järviin jätevesien, valumavesien ja sadevesien mukana, mutta sen määrä myös vaihtelee luonnostaan. Kokonaistyppeä mitatessa mitataan kaikkia typen muotoja.

Lähteet:

https://kvvy.fi/wp-content/uploads/2015/10/opasvihkonen.pdf

https://peda.net/hankkeet/vesiviljely/koulutus/kp/vl/vlm

Kokonaisfosfori